Diétne stravovanie

V zmysle  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ § 140 ods. 5 je
možné poskytovať vo vybraných školských jedálňach diétne stravovanie pre deti, žiakov
a študentov.

.

Obedy

 
J.L. NA 38. TÝŽ. R. 2020 OB.1,OB.2,

Raňajky Desiata Večera

 
J.L. NA 38. TÝŽ. R. 2020