Diétne stravovanie

V zmysle  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ § 140 ods. 5 je
možné poskytovať vo vybraných školských jedálňach diétne stravovanie pre deti, žiakov
a študentov.
Školské stravovacie zariadenie, ktoré  zabezpečuje diétne stravovanie je Stredná šporotvá škola, SNP 104 Košice. V rámci diétneho stravovania sa pripravujú tri druhy diét:
1. diéta bezlaktózová
2. diéta bezgluténová – bezlepková
V prípade záujmu o diétne stravovanie sa študenti môžu prihlásiť osobne a s potvrdením od
odborného lekára u pani referentky stravovania na Strednej športovej škole.

.

Obedy

 
J.L. NA 38. TÝŽ. R. 2020 OB.1,OB.2,

Raňajky Desiata Večera

 
J.L. NA 38. TÝŽ. R. 2020