Etický kódex Školského internátu Antona Garbana, Werferova 10, Košice

 1. Definície a základné ustanovenia

  • Etický ŠI AG je záväzná norma správania sa zamestnancov ŠI AG.
  • Cieľom aplikovania a uplatňovania etického kódexu v praxi je také konanie zamestnancov, ktorého výsledkom bude vytvorenie dôvery v otvorenosť, transparentnosť a presadzovanie verejného záujmu pri plnení úloh vyplývajúcich zo základného poslania ŠI AG.
  • Verejný záujem je všeobecný alebo lokálne väčšinový záujem na verejnoprospešnom účele, ktorým sa  sleduje a uspokojí potreba verejnosti. Verejný záujem je tiež taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým alebo mnohým obyvateľom Košického samosprávneho kraja (ďalej aj „obyvateľom“).
  • Osobný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám.
  • Splnomocnenec pre etiku je samostatný odborný pracovník, ktorý dbá na nestranný a nezávislý výkon samosprávy v súlade s verejným záujmom.

 

 1. Všeobecné zásady

  • Zamestnanec vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami, ostatnými
   všeobecne záväznými predpismi, vnútornými predpismi, všeobecne uznávanými a uplatňovanými morálnymi pravidlami a pravidlami etikety spoločenského styku a ustanoveniami tohto kódexu.
  • Pri výkone práce, ale aj mimo neho zamestnanec vystupuje zdvorilo, korektne
   a s úctou s vedomím, že jeho osobný výkon obsahom i formou reprezentuje
   organizáciu ŠI AG, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
  • Zamestnanec pri plnení úloh postupuje odborne, vecne, nestranne, transparentne a objektívne, na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak, aby nedošlo k ujmám na ich právach a oprávnených záujmoch.
  • V konaní zamestnanca na pracovisku sa nesmie naznačiť ani prejaviť také správanie, ktoré by mohlo byť považované za:
 • mobbing (psychické dlhodobé ubližovanie, ponižovanie a stresovanie zamestnanca zo strany kolegov),
 • bossing (druh psychického teroru, ktorý vykonáva vedúci zamestnanec voči podriadeným),
 • šikanu,
 • staffing (útoky zamestnancov na vedúcich zamestnancov s cieľom zničiť ich alebo znemožniť),
 • sexuálne obťažovanie a iné podobné nežiaduce verbálne alebo fyzické správanie, ktoré by vytváralo nepríjemné pracovné prostredie.
  • Zamestnanec dbá na zásady slušného a spoločenského odievania na mieste výkonu práce, ale aj na podujatiach, kde reprezentuje zamestnávateľa primerane pracovnej pozícii, na ktorej pracuje, činnosti, ktorú vykonáva a podujatiu, ktorého sa zúčastňuje.
  • Zamestnanec nepripustí akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, veku,
   rodinného stavu, rasy, farby pleti, národnosti, občianstva, vyznania, náboženstva, sexuálnej orientácie, postihnutia, či akéhokoľvek iného stavu; neakceptuje sa obťažovanie a zastrašovanie.

 

 1. Konflikt záujmov

  • Konflikt záujmov je situácia, ktorá vzniká vtedy, keď z dôvodu osobného záujmu je alebo by mohol byť narušený alebo ohrozený nestranný a objektívny výkon práce a plnenie pracovných úloh. Osobný záujem zahŕňa možnú výhodu zamestnanca, jemu blízkym osobám, a právnickým alebo fyzickým osobám, s ktorými má zamestnanec súkromné alebo obchodné vzťahy.
  • Zamestnanec ŠI AG pri výkone svojej práce koná vždy vo verejnom záujme a je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s jeho osobnými záujmami. Osobný záujem je definovaný v bode 3.1 tejto časti Etického kódexu zamestnancov.
  • Zamestnanec sa nezúčastňuje na žiadnej činnosti (súkromnej ani pracovnej), ktorá je alebo by mohla byť nezlučiteľná s riadnym výkonom jeho práce, alebo na činnostiach takýto výkon obmedzujú.
  • Zamestnanec bezodkladne oznámi svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku akýkoľvek reálny alebo možný konflikt záujmov.

 

 1. Dary a iné výhody

  • Darom sa rozumie bezodplatné plnenie alebo akákoľvek iná bezodplatná výhoda poskytnutá zamestnancovi pri výkone jeho práce.
  • Zamestnanec nevyžaduje od tretích osôb žiadne finančné dary a ani iné výhody za prácu, ktorá súvisí s plnením jeho úloh.
  • Akýkoľvek dar alebo službu, ktoré zamestnanec preberie od tretích osôb, je povinný bezodkladne nahlásiť svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku, ktorý vedie register darov. Tieto dary sú chápané ako dary venované ŠI AG. To sa nevzťahuje na ocenenia poskytnuté zamestnancovi za zásluhy a na dary v hodnote do 50,- EUR.
  • Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti s výkonom práce dostal do postavenia, v ktorom by bol zaviazaný odplatiť preukázanú službu, zrealizovať protislužbu alebo akúkoľvek inú ponúknutú výhodu, čím by sa narušila objektívnosť a nestrannosť výkonu jeho práce.
  • Zamestnanec je oprávnený odmietnuť dar alebo službu.

 

 1. Register darov

  • Register darov je súpis alebo súhrn záznamov, ktorý je vedený ŠI AG za účelom

      evidencie darov a iných výhod.

 • Register darov vedie Splnomocnenec pre

 

 1. Zneužitie úradného postavenia

  • Zamestnancom sa zakazuje zneužívať výhody plynúce z pracovného postavenia a informácie získané pri výkone práce, na získanie akéhokoľvek osobného, finančného, majetkového či iného prospechu.
  • Zamestnanec zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce, a ktoré v záujme zamestnávateľa alebo dotknutých organizácií nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
  • Zamestnanec nezadržiava informácie, ktoré majú byť riadne zverejnené. Zamestnanec neposkytuje informácie, o ktorých vie, že sú nesprávne alebo zavádzajúce alebo by o tom mal vedieť z titulu svojho pracovného zaradenia.
  • Vedúci zamestnanec vyžaduje od svojich podriadených zamestnancov len plnenie takých pracovných úloh, ktorú sú v súlade s ich náplňou práce, so všeobecne
   záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi a patria do pôsobnosti zamestnávateľa.
  • Zamestnanec sa zdržiava šírenia nepravdivých, zavádzajúcich, neúplných, či skresľujúcich informácií, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť zamestnávateľa alebo iných zamestnancov.

 

 1. Oznamovacia povinnosť

    
  • Oznamovacia povinnosť je nástrojom prevencie proti korupcii či konfliktu záujmov. Zamestnanec ohlasuje zamestnávateľovi členstvo v riadiacich, kontrolných, dozorných orgánoch iných právnických osôb.
  • Zamestnanec bezodkladne oznámi svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku prípady, ktoré sú v rozpore s týmto Etickým kódexom.

 

 1. Splnomocnenec pre etiku

  • Splnomocnenec pre etiku, je samostatný odborný pracovník, ktorý dbá na nestranný a nezávislý výkon samosprávy v súlade s verejným záujmom.
  • Funkciu Splnomocnenca pre etiku vykonáva poverená zamestnankyňa – JUDr. Viera Kanáriková, ktorú poveril štatutárny zástupca organizácie ŠI AG, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
  • Hlavnou náplňou Splnomocnenca pre etiku je najmä:
 • prijímať oznámenia o reálnom alebo možnom konflikte záujmov, evidovať ich a aktívne prešetrovať,
 • viesť register darov,
 • prijímať oznámenia o neprípustnej činnosti zamestnancov,
 • aktívne kontrolovať dodržiavanie Etického kódexu,
 • podávať výklad tohto Etického kódexu.
  • Agendu týkajúcu sa práce Splnomocnenca pre etiku vedie tento Splnomocnenec.

 

 1. Záverečné ustanovenia

  • Etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca ŠI AG.
  • Za kontrolu a dodržiavania Etického kódexu zodpovedá štatutárny orgán, t.j. riaditeľka ŠI AG a Splnomocnenec pre etiku.
  • Etický kódex nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom ŠI AG a účinnosť dňa 11. 2019 a je zverejnený na webovom sídle ŠI AG organizácie, ktorá je   v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.