Etický kódex Školského internátu Antona Garbana, Werferova 10, Košice

 

 1. Definície a základné ustanovenia
  • Etický kódex Školského internátu Antona Garbana (ďalej len ako „ŠI AG“) je záväzná norma správania sa všetkých zamestnancov ŠI AG (pedagogických, nepedagogických i odborných zamestnancov).
  • Cieľom aplikovania a uplatňovania etického kódexu v praxi je také konanie zamestnancov, ktorého výsledkom bude vytvorenie dôvery v otvorenosť, transparentnosť a presadzovanie verejného záujmu pri plnení úloh vyplývajúcich zo základného poslania ŠI AG.
  • Zmyslom etického kódexu je podporovať pozitívnu pracovnú motiváciu pedagogického a odborného zamestnanca vychovávať a vzdelávať žiakov ako osobnosti, ktoré budú morálne vyspelými bytosťami s etickými normami a hodnotami, s ktorými sú vnútorne stotožnení.
  • Cieľom etického kódexu je poskytnúť základný rámec správania sa pedagogického, nepedagogického  a odborného zamestnanca a obsahom kódexu sú základné morálne princípy, ktoré by mal pedagogický, nepedagogický  a odborný zamestnanec dodržiavať vo vzťahu k sebe, ostatným zamestnancom školy, žiakom, rodičom, alebo iným zákonným zástupcom žiaka.
  • Akceptovanie etického kódexu všetkými zamestnancami ŠI AG znamená prijatie osobného morálneho záväzku pri výkone svojej pracovnej činnosti.
  • Verejný záujem je všeobecný alebo lokálne väčšinový záujem na verejnoprospešnom účele, ktorým sa  sleduje a uspokojí potreba verejnosti. Verejný záujem je tiež taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým alebo mnohým obyvateľom Košického samosprávneho kraja (ďalej aj „obyvateľom“).
  • Osobný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám.
  • Splnomocnenec pre etiku je samostatný odborný pracovník, ktorý dbá na nestranný a nezávislý výkon v súlade s verejným záujmom.
 1. Všeobecné zásady
  • Všetci zamestnanci vykonávajú svoje úlohy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami, ostatnými všeobecne záväznými predpismi, vnútornými predpismi, všeobecne uznávanými a uplatňovanými morálnymi pravidlami a pravidlami etikety spoločenského styku a ustanoveniami tohto Etického kódexu.
  • Pri výkone práce, ale aj mimo neho každý zamestnanec vystupuje zdvorilo, korektne, s úctou a s vedomím, že jeho osobný výkon obsahom i formou reprezentuje organizáciu ŠI AG, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
  • Každý zamestnanec pri plnení úloh postupuje odborne, vecne, nestranne, transparentne a objektívne, na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak, aby nedošlo k ujmám na ich právach a oprávnených záujmoch.
  • V konaní každého zamestnanca na pracovisku sa nesmie naznačiť ani prejaviť také správanie, ktoré by mohlo byť považované za:
 • mobbing (psychické dlhodobé ubližovanie, ponižovanie a stresovanie zamestnanca zo strany kolegov),
 • bossing (druh psychického teroru, ktorý vykonáva vedúci zamestnanec voči podriadeným),
 • šikanu,
 • staffing (útoky zamestnancov na vedúcich zamestnancov s cieľom zničiť ich alebo znemožniť),
 • sexuálne obťažovanie a iné podobné nežiaduce verbálne alebo fyzické správanie, ktoré by vytváralo nepríjemné pracovné prostredie.
 • Všetci zamestnanci dbajú na zásady slušného a spoločenského odievania na mieste výkonu práce, ale aj na podujatiach, kde zamestnanec reprezentuje zamestnávateľa primerane pracovnej pozícii, na ktorej pracuje, činnosti, ktorú vykonáva a podujatiu, ktorého sa zúčastňuje.
 • Každý zamestnanec nepripustí akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, veku, rodinného stavu, rasy, farby pleti, národnosti, občianstva, vyznania, náboženstva, sexuálnej orientácie, postihnutia, či akéhokoľvek iného stavu; neakceptuje sa obťažovanie a zastrašovanie.
 1. Poslanie a morálka pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
  • Poslaním pedagogického a odborného zamestnanca ŠI AG je vychovávať, neformálne vzdelávať, podieľať sa na formovaní osobnostných kvalít žiakov, učiť ich dôvere a úcty k človeku, schopnosti vážiť si slobodu, prijímať zodpovednosť a byť spravodlivým. Svojim konaním, správaním a odbornou činnosťou prispieva ku kultúre medziľudských vzťahov, k podpore morálnych spoločenských hodnôt a tradícií.
  • Morálnou povinnosťou pedagogického a odborného zamestnanca ŠI AG  je v súlade s rešpektovaním názorovej plurality, demokracie a spoločenskej prospešnosti kriticky hodnotiť a eliminovať akékoľvek diskriminačné praktiky.
  • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec ŠI AG si je vedomý svojej spoločenskej zodpovednosti a dôležitosti výkonu pracovnej činnosti. Uvedomuje si, že procesy výchovy a vzdelávania sa prejavujú vo vzdelanostnej a morálnej úrovni žiakov a výrazne ovplyvňujú aj budúcnosť celej spoločnosti.
  • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa správa v súlade s právnymi predpismi a ďalšími predpismi súvisiacimi s výkonom jeho pracovnej činnosti v ŠI AG. Aktívne sa podieľa na kultivovaní a skvalitňovaní verejného života.
 1. Vzťah pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca k sebe samému a k výkonu pracovnej činnosti
  • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec ŠI AG:
   • na základe sebapoznania, etického zmýšľania a konania rozvíja svoju osobnú identitu a morálnu integritu, čo je predpokladom jeho plnohodnotnej profesijnej realizácie a tým sa stáva vzorom pre žiakov a spoločnosť,
   • disponuje pri výkone pracovnej činnosti slobodou voľby, ale zároveň aj zodpovednosťou v zmysle etického pôsobenia,
   • spája svoju profesionalitu so stotožnením sa s vykonávanou pracovnou činnosťou a prejavovaním úsilia byť morálnou a odbornou autoritou,
   • z hľadiska celoživotného vzdelávania kultivuje svoju osobnosť a vie správnym spôsobom odovzdávať vedomosti a zručnosti vo výchovno-vzdelávacom procese,
   • usiluje sa o kolegialitu v pracovnom prostredí a podieľa sa na utváraní spolupracujúceho spoločenstva,
   • je pri výkone pracovnej činnosti nositeľom ľudskosti, empatie, kompetentnosti a v hodnotiacom prístupe je objektívny a spravodlivý; v sociálnych a profesijných vzťahoch je otvorený a úprimný; pri osobných stretnutiach dodržiava princípy etickej komunikácie.
 1. Vzťah pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca k žiakom, zákonným zástupcom a k zástupcom zariadenia ŠI AG:
  • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec ŠI AG:
   • rešpektuje rovnako všetkých žiakov, ich zákonných zástupcov a zástupcov zariadenia bez ohľadu na ich pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, rasu, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu, manželský stav a rodinný stav, farbu pleti, jazyk, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie alebo bez ohľadu na to, či ide o oznamovateľa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,
   • dbá o dobro žiakov, kladie dôraz na starostlivosť o ich duševné zdravie a fyzické zdravie, sociálne spôsobilosti a morálne schopnosti,
   • rešpektuje osobitosť každého žiaka a prihliada na jeho špecifické výchovno-vzdelávacie potreby,
   • vykonáva pracovnú činnosť kompetentne, zodpovedne, zdvorilo, trpezlivo, primerane veku žiakov a v súlade s právnymi predpismi a vnútornými predpismi súvisiacimi s výkonom jeho pracovnej činnosti; spoluvytvára na pracovisku pokojné prostredie a tvorivú atmosféru, v ktorej sa žiaci budú cítiť bezpečne, a budú tu radi tráviť čas,
   • pomáha žiakom zaujať etické postoje, vedie ich ku kritickému mysleniu, ktoré vychádza z rešpektovania ľudskej dôstojnosti, formuje ich svedomie a vedie ich k správnemu a zodpovednému prežívaniu slobody a zodpovednosti za svoje skutky,
   • pri výkone pracovnej činnosti aktívne chráni žiakov pred všetkými formami sociálno-patologických javov, ktoré narúšajú sebaúctu žiaka a integritu jeho osobnosti,
   • spolupracuje so zákonnými zástupcami, zástupcami zariadenia a pravdivo ich informuje o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov a ich vývine; usiluje sa vzbudiť ich záujem o prácu a osobné smerovanie v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre každého žiaka,
   • citlivo vníma kultúrno-výchovné pozadie rodinného prostredia každého žiaka, hodnotovú orientáciu a vzdelanie zákonných zástupcov, zástupcov zariadenia, životný štýl rodiny tak, aby komunikácia medzi rodinou a školou viedla k vytváraniu pozitívnych postojov žiaka k sebe samému, k vzdelaniu, k práci a k životu,
   • sa vyhýba manipulovaniu žiakov v mene svojho vlastného presvedčenia a podporuje ich vo vytváraní vlastného názoru,
   • tému alebo otázku, ktorá je vo vede a v spoločnosti vnímaná ako kontroverzná, prezentuje vo výchovno-vzdelávacom procese ako kontroverznú, vyhýba sa nevyváženému prístupu k téme a zamlčovaniu niektorých stanovísk, spochybňovaniu overených faktov a poznatkov vedy alebo prezentácii neoverených alebo nepravdivých informácií, ale aj preferencii niektorého názoru, ktorá nepodporuje prezentáciu slobodného myslenia nositeľov proti názoru, rozvíja schopnosť žiakov analyzovať spoločenskú situáciu z ich vlastnej pozície.
 1. Vzťah pedagogického a odborného zamestnanca k sebe samému, ku kolegom, ku žiakom, k školskému internátu a k verejnosti
  • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec ŠI AG:
   • akceptuje potrebu tímovej práce vo výchove a vzdelávaní ako prirodzený rámec svojho profesionálneho pôsobenia,
   • pri napĺňaní svojich cieľov dbá na stratégie a zámery ŠI AG,
   • o vzniknutých problémoch otvorene komunikuje, aktívne hľadá riešenia a neprenáša zodpovednosť za svoje zlyhanie na ostatných kolegov alebo na zamestnávateľa,
   • rešpektuje psychickú autonómiu a fyzickú autonómiu a jedinečnosť svojich kolegov pri výkone pracovnej činnosti,
   • aplikuje svoje kompetencie v rámci základných etických princípov, pravidiel v oblasti vzťahov s rodinami žiakov, vedúcimi pedagogickými zamestnancami alebo s vedúcimi odbornými zamestnancami,
   • zaujíma sa o dianie v ŠI AG a aktívne sa podieľa na činnostiach v rámci realizácie výchovy a vzdelávania a chodu ŠI,
   • dokáže svoje pracovné postupy objasniť, zdôvodniť a niesť za nich zodpovednosť,
   • chráni česť, dôstojnosť a súkromie seba samého, kolegov, žiakov a zákonných zástupcov; obozretne nakladá s dôvernými informáciami; nepoužije ich neoprávnene, v neprospech alebo na znevýhodnenie človeka či organizácie, ktorej sa priamo alebo nepriamo týkajú,
   • svoje postavenie nevyužíva na manipuláciu a na osobný prospech,
   • odmieta všetky formy diskriminácie alebo správania, ktoré by spôsobilo ujmu druhým,
   • si je vedomý toho, že neetické správanie je neprijateľné nielen u neho samého, ale aj u jeho kolegov; také konanie neignoruje, netoleruje a zákonnými prostriedkami podniká aktívne kroky k jeho náprave,
   • aktívne, profesionálne a empaticky vstupuje do procesov tvorby klímy v ŠI tak, aby sa etabloval ako otvorený a bezpečný priestor vrátane komunikácie so školami, ako aj s verejnosťou,
   • vyjadruje a prejavuje svoje občianske postoje a názory na verejnosti so zreteľom na morálny obsah a zásady etického správania stanovené týmto etickým kódexom, vrátane ich publikovania na sociálnych sieťach a internetových fórach.
 1. Konflikt záujmov
  • Konflikt záujmov je situácia, ktorá vzniká vtedy, keď z dôvodu osobného záujmu je alebo by mohol byť narušený alebo ohrozený nestranný a objektívny výkon práce a plnenie pracovných úloh. Osobný záujem zahŕňa možnú výhodu zamestnanca, jemu blízkym osobám a právnickým, alebo fyzickým osobám, s ktorými má zamestnanec súkromné alebo obchodné vzťahy.
  • Každý zamestnanec ŠI AG pri výkone svojej práce koná vždy vo verejnom záujme a je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s jeho osobnými záujmami. Osobný záujem je definovaný v bode 7.1 tejto časti Etického kódexu zamestnancov.
  • Zamestnanci ŠI AG sa nezúčastňujú na žiadnej činnosti (súkromnej ani pracovnej), ktorá je alebo by mohla byť nezlučiteľná s riadnym výkonom ich práce, alebo na činnostiach, ktoré takýto výkon obmedzujú.
  • Každý zamestnanec ŠI AG bezodkladne oznámi svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku akýkoľvek reálny alebo možný konflikt záujmov.
 1. Dary a iné výhody
  • Darom sa rozumie bezodplatné plnenie alebo akákoľvek iná bezodplatná výhoda poskytnutá zamestnancovi pri výkone jeho práce.
  • Zamestnanec nevyžaduje od tretích osôb žiadne finančné dary a ani iné výhody za prácu, ktorá súvisí s plnením jeho úloh.
  • Akýkoľvek dar alebo službu, ktoré zamestnanec preberie od tretích osôb, je povinný bezodkladne nahlásiť svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku, ktorý vedie register darov. Tieto dary sú chápané ako dary venované ŠI AG. To sa nevzťahuje na ocenenia poskytnuté zamestnancovi za zásluhy a na dary v hodnote do 50,- EUR.
  • Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti s výkonom práce dostal do postavenia, v ktorom by bol zaviazaný odplatiť preukázanú službu, zrealizovať protislužbu alebo akúkoľvek inú ponúknutú výhodu, čím by sa narušila objektívnosť a nestrannosť výkonu jeho práce.
  • Každý zamestnanec ŠI AG je oprávnený odmietnuť dar alebo službu.
 2. Register darov
  • Register darov je súpis alebo súhrn záznamov, ktorý je vedený v ŠI AG za účelom evidencie darov a iných výhod.
  • Register darov vedie Splnomocnenec pre etiku v ŠI AG.
 1. Zneužitie úradného postavenia
  • Zamestnancom sa zakazuje zneužívať výhody plynúce z pracovného postavenia a informácie získané pri výkone práce, na získanie akéhokoľvek osobného, finančného, majetkového či iného prospechu.
  • Zamestnanec zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce a ktoré v záujme zamestnávateľa, alebo dotknutých organizácií nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
  • Zamestnanec nezadržiava informácie, ktoré majú byť riadne zverejnené. Zamestnanec neposkytuje informácie, o ktorých vie, že sú nesprávne, alebo zavádzajúce, alebo by o tom mal vedieť z titulu svojho pracovného zaradenia.
  • Vedúci zamestnanec vyžaduje od svojich podriadených zamestnancov len plnenie takých pracovných úloh, ktorú sú v súlade s ich náplňou práce, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi a patria do pôsobnosti zamestnávateľa.
  • Zamestnanec sa zdržiava šírenia nepravdivých, zavádzajúcich, neúplných, či skresľujúcich informácií, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť zamestnávateľa alebo iných zamestnancov ŠI AG.
 1. Oznamovacia povinnosť  
  • Oznamovacia povinnosť je nástrojom prevencie proti korupcii či konfliktu záujmov. Zamestnanec ohlasuje zamestnávateľovi členstvo v riadiacich, kontrolných, dozorných orgánoch iných právnických osôb.
  • Zamestnanec bezodkladne oznámi svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku prípady, ktoré sú v rozpore s týmto Etickým kódexom.
 1. Splnomocnenec pre etiku
  • Funkciu Splnomocnenca pre etiku pre ŠI AG vykonáva poverená zamestnankyňa – PhDr. Lucia Slotová, ktorú poveril štatutárny zástupca organizácie ŠI AG, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
  • Hlavnou náplňou Splnomocnenca pre etiku je najmä:
 • prijímať oznámenia o reálnom alebo možnom konflikte záujmov, evidovať ich a aktívne prešetrovať,
 • viesť register darov,
 • prijímať oznámenia o neprípustnej činnosti zamestnancov,
 • aktívne kontrolovať dodržiavanie Etického kódexu,
 • podávať výklad tohto Etického kódexu.
 • Agendu týkajúcu sa práce Splnomocnenca pre etiku vedie tento splnomocnenec.
 1. Záverečné ustanovenia
  • Etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca ŠI AG.
  • Za kontrolu a dodržiavania Etického kódexu zodpovedá štatutárny orgán, t.j. riaditeľ ŠI AG a Splnomocnenec pre etiku.
  • Etický kódex nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom ŠI AG a účinnosť dňa 08.02.2024 a je zverejnený na webovom sídle ŠI AG organizácie, ktorá je   v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.