Spojovateľka

Telefón:

Fax:

Email

WEB:

+421 55 6785702 

+421 55 6760150

siagarbana@siagarbana.sk

www.siagarbana.sk

Riaditeľka

Ing. Katarína Takácsová

Telefón:

Email

 

+421 55 7295023

riaditel@siagarbana.sk

Sekretariát

Anna Fabrici

Telefón:

Email

 

+421 55 6760150 

sekretariat@siagarbana.sk

Úsek výchova

Zástupkyňa riaditeľky pre úsek výchovy

Mgr. Evelyn Petková

Telefón:

Email

 

+421 55 6785702

zastupca@siagarbana.sk

Úsek TEČ

Zástupca riaditeľky pre úsek TEČ

Ing. Ladislav Blicha

Telefón:

Email

 

Personálno-právna agenda

JUDr. Viera Kanáriková

Telefón:

Email

 

Odborná účtovníčka

Ing. Anna Bochňáková

Telefón:

Email

 

Referentka správy majetku

PhDr. Lucia Slotová

Telefón:

Email

 

Školská jedáleň

Vedúca jedálne

Marta Sepešiová

Telefón:

Email

 

Referentka Stravy

Mária Lengyelová

Telefón:

Email

 

Ubytovací úsek

Anna Fabrici

Telefón:

Email

 

Právna forma: rozpočtová organizácia
IČO: 00164119
Bankové spojenie : (platby za ubytovanie) 7000185617/8180 ŠP, pobočka Košice
Bankové spojenie : (sponzorský účet) 7000185641/8180 ŠP, pobočka Košice