Vychovávateľ/ka

Školský internát Antona Garbana, Werferova 10 v Košiciach v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vychovávateľ/ka v stredoškolskom internáte s nástupom od  1. 09.  2020.

Kategória a pod-kategória pedagóg. zamestnancov: vychovávateľ/ka

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • v súlade so zákonom č. 390/2011 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z. v platnom znení,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • pedagogická prax v podobnom školskom zariadení
 • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
 • zodpovedný prístup k práci,
 • schopnosti organizačné a komunikačné,
 • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
 • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v závislosti od stupňa dosiahnutého vzdelania, platovej triedy a odpracovaných rokov – od 915 eur)

 

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01.09.2020 do 31.08.2021 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu školského internátu:  siwerfke@mail.t-com.sk  do  26. 06. 2020.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:

Ing. Katarína Takácsová, riaditeľka školského internátu

Telef.  kontakt: 055/6785702

e-mail: siwerfke@mail.t-com.sk