Identifikačné údaje

Názov školského zariadenia:

ŠKOLSKÝ INTERNÁT ANTONA  GARBANA,  WERFEROVA 10, KOŠICE

Sídlo:

Werferova10

041 15  Košice

IČO: 00 164 119

DIČ: SK 2021189786

Spôsob zriadenia:

Zriaďovacou listinou

Zriaďovateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 11  Košice

Správny orgán organizácie:

Ing. Jaroslav Čikoš, riaditeľ

Samosprávne orgány:
  • Rada školského zariadenia
  • Rada rodičov
  • Žiacka rada
Poradné orgány:

Pedagogická rada

Metodické orgány:

Metodické združenie

Výkonné orgány:

Vedenie školského internátu

Ako žiadať informácie

Žiadosť o sprístupnenie informácií  môžete podať v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a vyhlášky Ministerstva financií č. 481/2000 o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií podať :

– osobne alebo poštou:

Sekretariát riaditeľa
Školský internát Antona Garbana
Werferova 10
041 15 Košice

Úradné hodiny:

Pondelok    9:00 – 14:00

Utorok      11:00 – 15:00

Streda      11:00 –  15:00

Štvrtok      9:00 –  14:00

Piatok        9:00 – 14:00

– telefonicky

+421 55 6785702

– emailom

siagarbana@siagarbana.sk

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje sekretariát riaditeľky školy.

sadzobník za poskytovanie informácií: 

tlač alebo fotokópia jednostrannej A4 – 0,05 €/strana
tlač alebo fotokópia obojstrannej   A4 – 0,08 €/strana
tlač alebo fotokópia jednostrannej A3 – 0,13 €/strana
tlač alebo fotokópia obojstrannej   A3 – 0,20 €/strana
kompaktný disk – 0,99 €
obálka formátu C4 – 0,10 €
obálka formátu C5,C6 – 0,07 €
obálka na disketu  – 0,33 €
poštové poplatky – podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka v hotovosti do pokladne školského internátu, alebo zaslaním vybavenej žiadosti na dobierku žiadateľovi doporučene.                                                                                                                                                                                                                    
Školský internát poskytuje informácie zadarmo do výšky nákladov 3,32 €.
Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

Smernica o vybavovaní sťažností  +  Dodatok č.1  
Smernica o poskytovaní informácií