Na základe rozhodnutie riaditeľky ŠI, ktoré je v súlade a usmernením zriaďovateľa zo dňa 01. 03. 2014 a s kritériami k prijímaniu žiakov do ŠI

Potrebné predložiť

  • Žiadosť o prijatie do ŠI
  • Zápisný lístok žiaka pre ubytovanie v školskom internáte potvrdený školou

Žiadosť bez zápisného lístka nebude akceptovaná.