Do prijímacieho konania budú zaradení žiaci, ktorí splnili nasledovné podmienky: 

▪ odovzdali v určenom termíne „ŽIADOSŤ o prijatie do školského internátu“, 

▪ v žiadosti vyplnili všetky kolónky čitateľne – paličkovým písmom (nezabudnúť na telefonický kontakt), 

▪ k žiadosti priložili originál „Zápisného lístka do ŠI,“ ktorý potvrdí stredná škola, ktorú bude žiak navštevovať,

▪ akceptovaná bude žiadosť prinesená osobne alebo poslaná poštou, žiadosti poslané e-mailom nebudú akceptované.