Termín na prijatie „Žiadosti o prijatie do školského internátu“ pre
našich žiakov do 30. 04. 2021 pre žiakov 1. ročníkov a ostatných záujemcov do 04. 06. 2021 


Žiadosti zasielajte výlučne poštou!

Oznamujeme všetkým žiakom, že s účinnosťou od 01. 01. 2021
bude platba za ubytovanie v školskom internáte možná iba
bezhotovostným prevodom.

Číslo účtu: SK69 8180 0000 0070 0018 5617
Suma: 32,-€
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: uveďte číslo z poštovej poukážky, ktorou ste
v minulosti platili (každý žiak má svoje číslo)

392
UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV
392
UBYTOVACÍCH KAPACÍT
600
SPOKOJNÝCH STRAVNÍKOV

Certifikáty

Kvalitu ktorú poskytujeme dokazujú aj certifkiáty ktoré sme získali

Školskému internátu bol udelený spoločnosťou DANONE CERTIFIKÁT Zdravá mliečna jedáleň
Náš internát, získal ako prvý a jediný na Slovensku získal v novembri 2009

POĎAKOVANIA

KDE NÁS NÁJDETE