Oznam

Pri nástupe do ŠI každý žiak/čka prejde filtrom:

– dezinfekcia rúk

– meranie teploty

respirátor/rúško – podľa aktuálneho COVID semaforu  

Rodič predkladá pri nástupe do ŠI,  po každom prerušení pobytu v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov),

 „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti,“ bez ktorého mu/ jej nebude umožnený vstup do ŠI.

V prípade výskytu pozitívneho žiaka/čky v školskom internáte, bude umiestnený/á v izolačnej izbe. Rodič bude o tomto upovedomený a bude povinný bezodkladne si svoje dieťa vyzdvihnúť.

Rešpektujete, prosím, protiepidemiologické opatrenia.

Oznamujeme všetkým žiakom, že s účinnosťou od 01. 07. 2021 sú platby v školskom internáte možné iba bezhotovostným prevodom:

ubytovanie vo výške 32,- €

číslo účtu: SK69 8180 0000 0070 0018 5617

konštantný symbol: 0308

stravovanie vo výške 80,-€ , polpenzia 55,- €

na č. ú.SK66 8180 0000 0070 0021 3219

konštantný symbol 0179

Všetky platby uhrádzajte mesiac vopred, vždy k najneskôr k 20.-emu v mesiaci.

Do poznámky uveďte, prosím, meno vášho dieťaťa.

Celkové vyúčtovanie poplatkov bude 1x ročne, po ukončení školského roka.

392
UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV
392
UBYTOVACÍCH KAPACÍT
600
SPOKOJNÝCH STRAVNÍKOV

Certifikáty

Kvalitu ktorú poskytujeme dokazujú aj certifkiáty ktoré sme získali

Školskému internátu bol udelený spoločnosťou DANONE CERTIFIKÁT Zdravá mliečna jedáleň
Náš internát, získal ako prvý a jediný na Slovensku získal v novembri 2009

POĎAKOVANIA

KDE NÁS NÁJDETE