Školský internát otvára znova svoje brány v nedeľu,

09. 05. 2021 od 16.00 h.

Každý žiak je povinný priniesť  Vyhlásenie o bezinfekčnosti,

v prípade neplnoletého žiaka ho podpíše jeho zákonný zástupca.
Tešia sa na vás všetci zamestnanci ŠIAG.

Termín na prijatie „Žiadosti o prijatie do školského internátu“ pre záujemcov je možné poslať do 04. 06. 2021 

Žiadosti zasielajte výlučne poštou alebo osobne!

Usmernenie k otváraniu školských internátov

Oznamujeme všetkým žiakom, že s účinnosťou od 01. 01. 2021
bude platba za ubytovanie v školskom internáte možná iba
bezhotovostným prevodom.

Číslo účtu: SK69 8180 0000 0070 0018 5617
Suma: 32,-€
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: uveďte číslo z poštovej poukážky, ktorou ste
v minulosti platili (každý žiak má svoje číslo)

392
UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV
392
UBYTOVACÍCH KAPACÍT
600
SPOKOJNÝCH STRAVNÍKOV

Certifikáty

Kvalitu ktorú poskytujeme dokazujú aj certifkiáty ktoré sme získali

Školskému internátu bol udelený spoločnosťou DANONE CERTIFIKÁT Zdravá mliečna jedáleň
Náš internát, získal ako prvý a jediný na Slovensku získal v novembri 2009

POĎAKOVANIA

KDE NÁS NÁJDETE