Protiepidemiologické opatrenia:

Pri nástupe do ŠI každý žiak/čka prejde filtrom:

– dezinfekcia rúk

– meranie teploty

respirátor/rúško – podľa aktuálneho COVID semaforu  

Rodič predkladá pri nástupe do ŠI,  po každom prerušení pobytu v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov),

 „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti,“ bez ktorého mu/ jej nebude umožnený vstup do ŠI.

V prípade výskytu pozitívneho žiaka/čky v školskom internáte, bude umiestnený/á v izolačnej izbe. Rodič bude o tomto upovedomený a bude povinný bezodkladne si svoje dieťa vyzdvihnúť.

Rešpektujete, prosím, protiepidemiologické opatrenia.

Platby

Oznamujeme všetkým žiakom, že s účinnosťou od 01. 07. 2021 sú platby v školskom internáte možné iba bezhotovostným prevodom:

ubytovanie vo výške 32,- €

číslo účtu: SK69 8180 0000 0070 0018 5617

konštantný symbol: 0308

stravovanie vo výške 80,-€ , polpenzia 55,- €

na č. ú.SK66 8180 0000 0070 0021 3219

konštantný symbol 0179

Všetky platby uhrádzajte mesiac vopred, vždy k najneskôr k 20.-emu v mesiaci.

Do poznámky uveďte, prosím, meno vášho dieťaťa.

Celkové vyúčtovanie poplatkov bude 1x ročne, po ukončení školského roka.