ÚVOD
  UBYTOVANIE
  STRAVOVANIE (jedálny lístok)
  PERSONÁLNE OBSADENIE
  DOKUMENTY
  AKTIVITY
  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
  ČASOPIS-WERFERKA
  MEDZIINTERNÁTNE AKCIE
  FOTOGALÉRIA
  POVINNÉ INFORMÁCIE
  INFORMÁCIE PRE
  ZAMESTNANCOV

  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
  ZMLUVY
  OBJEDNÁVKY
  FAKTÚRY
  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

  KONTAKTY
  NAPÍŠTE NÁM  AKTIVITY

   Systém výchovy v čase mimo vyučovania má za cieľ pomáhať rozvoju tých stránok osobnosti mladého človeka, ktoré majú rozhodujúci význam pre výchovu k samostatnosti, angažovanosti, utváraniu návykov na cieľavedomé, vhodné a tvorivé využívanie voľného času tak v období školskej dochádzky, ako aj v ďalšom živote. Program ŠI pozostáva z výchovnej a záujmovej (krúžkovej) činnosti.

   Výchovná činnosť pozostáva z prednášok, besied, rozprávaní a iných foriem prezentácií a komunikácie so žiakmi, pričom sú v nich zahrňované oblasti: spoločensko-vedná kultúrno-výchovná technicko-vzdelávacia telovýchovno-zdravotná a relaxačná oblasť prípravy na vyučovanie oblasť.

   PLÁN AKCIÍ  v šk. roku  2018/2019

SEPTEMBER
  BOZ + školský poriadok – prezentácia, diskusia
  Práva dieťaťa – prezentácia, prednáška s besedou, kvíz rozhovory so                               psychologičkou
  Drogy a rodina - workshop

OKTÓBER
   EKO deň - zber druhotných surovín
   Minimaratón – medziinternátna súťaž
   Kyberšikana – workshop
   Medzinárodný deň seniorov – prezentácia
   Deň výživy - ochutnávka jedál a prezentácia
   Dni duševného zdravia - workshopy, filmový večer, športové súťaže
   Jesenné variácie – výstavka prác žiakov
   Skrášľujeme svoje prostredie – sadenie a úprava kvetov v interiéri a    exteriéri
   Stolnotenisový turnaj - chlapci - súťaž
   Imatrikulácia - privítanie prvákov – kultúrny program s diskotékou

NOVEMBER
   Týždeň protidrogovej prevencie – prezentácia a beseda
   Obchod s ľudmi – prezentácia a beseda
   Zdravý životný štýl – súťažno-zábavný večer
   Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí – workshop
   Ty a zdravá výživa – beseda s odborníkom
   Študentská kvapka krvi - zapoj sa do darcovstva
   Čo sa sluší a čo nie - súťaž organizovaná žiackou radou

DECEMBER
   Svetový deň AIDS - prezentácia
   Výstava výtvarných prác žiakov - ukáž svoju tvorivosť
   Mikulášsky večierok - program žiakov

JANUÁR
   Stolnotenisový turnaj - súťaž dievčatá
   Návšteva divadelného predstavenia - akcia žiackej rady
   Korčuľovanie – akcia žiackej rady

FEBRUÁR
   Valentínska diskotéka s karnevalom - príď sa zabaviť
   Valentínska kvapka krvi - získavanie prvodarcov

MAREC
   Svetový deň vody – prezentácia + panelová diskusia
   Výstava nových kníh - rozšírenie členov čitateľského klubu v ŠI
   Kniha - priateľ človeka – burza kníh
   Zábavno-súťažný večer o literatúre - príprava na maturitu
   Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe - zapoj sa a vyhraj
   Výstava prác žiakov „Jarné inšpirácie“ - priprav kraslice pre šibačov

APRÍL
   Beseda so psychológom – partnerské vzťahy, prvé lásky
   Deň vody a Deň zdravia - workshop organizovaný žiackou radou
   Rozlúčka s maturantmi - ocenenie za aktivitu a darcovstvo krvi

MÁJ
   Čo vieš o Slovensku - medziinternátna súťaž
   Práca v zahraničí - prezentácia
   Svetový týždeň rodiny – beseda, prednáška, panelová diskusia
   Svetový deň bez tabaku – prezentácia
   Rozlúčková diskotéka - majáles
   Súťažno-zábavný večer - bavíme sa v réžii žiackej rady

JÚN
   Svetový deň životného prostredia – výstava prác žiakov
   Deň kvetov – letný slnovrat – kalendár kvetov
   Svetový deň hier – vieme sa ešte hrať - netradičné hry
   Netradičné športové disciplíny

Táto stránka s adresou www.siagarbana.sk je optimalizovaná min. pre MSIE60 a rozlíšenie 1024x768

 

www.siagarbana.sk
siwerfke@mail.t-com.sk